stefna

Samþykkt á kirkjuþingi 2013.

I. kafli. Fræðsla frá vöggu til grafar.

Markmið fræðslustefnu Þjóðkirkjunnar er að stuðla að góðu og markvissu fræðslustarfi í söfnuðum landsins.

Skipulag fræðslunnar gengur að öllum jafnaði út frá sókninni sem grunneiningu og miðar við að allir geti nálgast fræðslu við sitt hæfi. Eðlilegt er að útfæra þetta markmið innan hvers prófastsdæmis í samræmi við aðstæður, svo sem mannfjölda, vegalengdir og samgöngur. Samstarfssvæði geta í mörgum tilfellum verið heppilegur vettvangur.

Mikilvægt er að auka fjölbreytni í framboði fræðsluefnis svo það sé sem mest í samræmi við þarfir og þroska fólks á öllum aldri. Sömuleiðis gefur fjölbreytilegt efnisval, þeim sem starfa við fræðsluna kost á því að laga hana að eigin styrkleikum.

Á fjögurra ára fresti er ákveðið viðfangsefni fræðslumála dregið sérstaklega fram og áhersla lögð á endurskoðun og endurbætur í öllum þáttum þess starfs. Fjárhagsáætlanir til efnisgerðar taki mið af þeirri stefnu.

Fermingarfræðslan og markviss tengsl við fjölskyldur fermingarbarna verður áhersluþáttur næstu fjögurra ára.

Fræðsla og námskeið fyrir leiðtoga um eðli og afleiðingar kynferðisbrota og þjálfun um
æskileg viðbrögð þegar greint er frá kynferðisbroti. Sérstök áherslu verður einnig lögð á þetta atriði næstu fjögur árin.

Fræðslustarfinu er skipt í tvo meginflokka:

A) Æskulýðsfræðsla
1) Barnastarf
2) Fermingarstarf
3) Starf með unglingum og ungu fólki

B) Fullorðinsfræðsla
1) Foreldrafræðsla
2) Almenn fræðsla
3) Eldri borgara starf

A1 Barnastarf – börn, 12 ára og yngri

Markmið:
Í barnastarfi Þjóðkirkjunnar læri barnið að þekkja Guð og upplifa samfélag við hann í samræmi við þroska þess og aldur.
Verkefni:
6 ára börn og yngri: Sunnudagaskóli, þ.e. barnastarf sem hluti almennrar guðsþjónustu safnaðarins eða sér fræðsla. Áhersla skal lögð á upplifun og að kenna bænir og vers.
6-9 ára börn: „Hópastarf“ – þ.e. barnastarf sem hluti almennrar guðsþjónustu safnaðarins eða sér fræðsla. Áhersla skal lögð á fela börnunum hlutverk í starfinu.
10-12 ára starf (TTT): Hópa- eða klúbbastarf. Áhersla á aukið hlutverk barnanna og á
að starfið sé aðdragandi fermingarinnar.
Barnakórar: Efla barnakóra sem mikilvæga leið í barnastarfi Þjóðkirkjunnar. Áhersla á að tengja kórastarf og hefðbundið barnastarf.

A2 Fermingarstarf

Markmið:
Fermingarstarfinu er ætlað að styrkja trúarvitund barnanna, kenna þeim grundvallaratriði kristinnar trúar, virkja þau í starfi kirkjunnar og vekja með þeim áhuga og jákvæða sýn á starf og tilvist kirkjunnar.
- Mikilvægt að taka mið af misjafnri getu barna til lestrar og þess að leysa skrifleg
verkefni. Enginn ætti að þurfa að þola niðurlægingu vegna skorts á getu í
samhengi kristinnar fermingarfræðslu.
- Fjölbreytt námsefni og breidd í kennsluháttum.
- Virkja fjölskyldu fermingarbarnsins til þátttöku og samstarfs.
Verkefni:
Fermingarfræðslu fylgt eftir samkvæmt námsskrá
Þróa ítarefni og ólíkar aðferðir í fermingarfræðslu
Auka samstarf við foreldra
Fylgja fermingarstarfinu eftir með samskiptum og samveru.

A3 Unglingastarf – unglingar og ungt fólk

Markmið:
Starf Þjóðkirkjunnar meðal unglinga og ungs fólks miðar að því að efla þau og styðja og stuðla þannig að jákvæðri lífssýn og sterkri sjálfsmynd í trú á Guð. Jafnframt að ala upp framtíðarleiðtoga í kirkjulegu starfi.
Skapa raunhæfan valkost til þátttöku í kirkjulegu starfi eftir fermingu.
Verkefni:
Stuðla að samfélagi fyrir unglinga í kirkjunni s.s. með æskulýðsfélagi
Vera vettvangur fyrir tilvistarspurningar
Miðla kristnum lífsgildum
Stuðla að trúariðkun og helgihaldi á forsendum unglinga
Búa ungt fólk undir virka þátttöku í safnaðarstarfi
Efla unglingakóra sem leið í unglingastarfi Þjóðkirkjunnar.
Efla ber svo sem kostur er farskóla leiðtogaefna.
Tilboði kirkjunnar um námskeið í lífsleikni í framhaldsskólum verði viðhaldið og endurbætt.

B1. Foreldrafræðsla

Markmið:
Þjóðkirkjan styðji foreldra í uppeldishlutverki sínu hvarvetna þar sem kirkjan og foreldrar
mætast.
Verkefni:
Skírn undirbúin með viðtölum við foreldra og því fylgt eftir í kirkjulegu starfi Stuðningur við uppeldi á heimilum, með fræðsluefni af ýmsum toga. Dæmi: DVD diskar, litlir bæklingar, netefni.
Samverur í kirkjum eða safnaðarheimilum. Svo sem eins og foreldramorgnar, krílasálmar.
Námskeið þar sem veitt er fræðsla um ýmsar aðstæður er tengjast uppeldi. Og aðstæður fólks með börn á framfæri.
Í tengslum við barna- og æskulýðsstarf skal bjóða foreldrum fræðslu um uppeldi og trú og mikilvæg lífsgildi, t.d. með átaksverkefninu „verndum bernskuna!“
Virkja foreldra í barna- og æskulýðsstarfi

B2 Almenn fræðsla

Markmið:
Fræðsla fullorðinna hjálpi fólki að iðka kristna trú á gefandi hátt, vaxa í tilbeiðslu og takast á við verkefni lífsins. Ennfremur að hvetja fólk til að taka að sér verkefni og axla ábyrgð á vettvangi Þjóðkirkjunnar.
Verkefni:
1. Almenn safnaðarfræðsla
a) Trúfræðsla
Námskeið um höfuðatriði kristindómsins Biblíufræðsla
Fræðsla um aðra kristna söfnuði Trúarbragðafræðsla
b) Kirkjufræðsla
Skipulag kirkjunnar
Kirkjustarf, söngur, tilbeiðsla Kærleiksþjónusta – hjálparstarf Fræðsla fyrir kirkjukóra
2. Vöxtur og þroski einstaklinga og fjölskyldna
Viðtöl við verðandi hjón (hjá presti)
Námskeið fyrir verðandi hjón og ung hjón
Námskeið fyrir “þroskuð” hjón, á ýmsum lífsskeiðum Hópastarf og sálgæsla fyrir fráskilið fólk Sjálfsstyrking kvenna/karla- hópastarf
Tólf spora vinna
Sorgarhópar
Ýmis námskeið

B3 Fræðsluefni fyrir eldri borgara

Það sem almennt kallast eldri borgarar í dag er vaxandi hópur. Gróflega mætti skipta honum í tvennt: þ.e. fólk sem ekki stundar lengur fasta vinnu en er við góða heilsu oft fjárhagslega sjálfstætt og hefur löngun til að fræðast og láta gott af sér leiða.

Seinni hópurinn er fólk sem býr við margvíslega hömlun af völdum hrörnunar og sjúkdóma, er gjarnan tengist hækkuðum lífaldri. Þar er minni þörf og eftirspurn eftir beinni fræðslu en frekar eftir helgihaldi og samverum.

II. Kafli: Starfsmannaþjálfun

Markmið:
Að allir sem koma til starfa eða þjónustu á vettvangi þjóðkirkjunnar fái viðeigandi fræðslu og þjálfun.

Sérmenntað starfsfólk innan kirkjunnar eigi reglulega kost á sí og endurmenntun til að efla og viðhalda starfshæfni og verjast kulnun í starfi.

Að öllum er sinna sjálfboðnu starfi innan kirkjunnar sé boðið (sé gert) að sækja námskeið er efli þau í hlutverki sínu og veiti fræðslu um grundvöll og starfsemi kirkjunnar.

Verkefni:
Starfsfólki þjóðkirkjunnar, launuðu sem ólaunuðu, sé boðið upp á grunnfræðslu um kristna trú og miðlun hennar, svo og mannleg samskipti og um sálgæslu. Námskeið séu löguð að hlutverki ólíkra starfshópa.

Guðfræði- og djáknanemum sé tryggð þjálfun í safnaðarstarfi.

Í ljósi breytinga á háskólamenntun í guðfræði er brýnt að byggja upp nám á forsendum kirkjunnar er lúta að siðum hennar og starfsháttum.

Símenntun starfsfólks í samvinnu við guðfræðideild H.Í., Skálholtsskóla og aðrar menntastofnanir.

Fræðsla um eðli og afleiðingar kynferðisbrota og þjálfun um æskileg viðbrögð þegar greint er frá kynferðisbroti. Sérstök áherslu verður lögð á þetta atriði næstu fjögur árin. Námskeið fyrir fólk í sóknarnefndum.

Sérstök námskeið fyrir starfsfólk, s.s. meðhjálpara/kirkjuverði/tónlistarfólk.
Áætlun um eflingu sjálfboðaliðastarfs innan Þjóðkirkjunnar.

III. Kafli: Kirkja og stofnanir samfélagsins.

Markmið:
Kirkjan vill eiga jákvætt samstarf við allar helstu lykilstofnanir samfélagsins. Láta í té og styðja gerð fræðsluefnis er tengist kristinni trú og hentað getur í hverju tilviki og hverjum aðstæðum.

Verkefni:

Í hverri kirkju þarf að vera til fræðsluefni um kirkjuna, sögu hennar og þá muni og tákn sem þar ber fyrir augu. Efni þetta væri fyrst og fremst hugsað til nota við heimsóknir nemenda í kirkjuna, markmið þess að börnin læri að þekkja sína heimakirkju og þá sögu sem henni tengist.
Koma að gerð námsefnis er hentar til fræðslu um kristna trú í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum.
Bjóða fyrirtækjum og stofnunum námskeið um samskipti og virðingu byggða á kristinni siðfræði.
IV. Kafli: Skipulag fræðslumála þjóðkirkjunnar
a. Heimilið og kirkjan
Foreldrar og heimili bera frumábyrgð á uppfræðslu barna sinna, fræðslu hinna skírðu. Sóknin styður og hvetur foreldra og heimili við það uppeldi.
Sóknin er grunneining hins skipulega fræðslustarfs kirkjunnar. Allar sóknir styðji foreldra og heimili við uppeldishlutverk sitt.

b. Sóknin- prestakallið- samstarfssvæðin
Sóknin er grunneining safnaðarstarfs og að jafnaði er gert ráð fyrir því að grunnþjónusta kirkjunnar sé í boði í hverri sókn. Þar sem prestakall er samsett úr fleiri en einni sókn gengur skipulag starfsins út frá þeirri einingu. Enn fremur er eðlilegt að samstarfssvæði leggi krafta sína saman og eigi samstarf um þá fræðslu sem hagkvæmt þykir að bjóða fram í stærra samhengi.

c. Hlutverk prófastsdæma
Innan hvers prófastsdæmis er sett saman áætlun um fræðslumál. Skilgreint hvað gert er í
hverri sókn eða prestakalli, hvað innan samstarfssvæðis og hvað á vettvangi prófastsdæmisins í heild.
Prófastsdæmi sinni sérstökum verkefnum í unglingastarfi svo sem lífsleikni í framhaldsskólum, eftir því sem aðstæður leyfa.
Á vegum prófastsdæmis sé starfrækt fræðsla meðal fullorðinna í samvinnu við fræðslusvið Biskupsstofu þar sem sókn eða prestakall hafa ekki bolmagn til þess.
Í prófastsdæmum sé boðið upp á starfsmannaþjálfun svo og námskeið fyrir kennara og annað starfsfólk í fræðslu og uppeldismálum, í samvinnu við fræðslusvið Biskupsstofu.

d. Fræðslusvæði – fræðslufulltrúar
Prófastsdæmi geta myndað fræðslusvæði til að sinna fræðsluhlutverki sínu.
Innan hvers prófastsdæmis eða fræðslusvæðis sé fræðslufulltrúi sem annist fræðsluna undir umsjón prófasts og í samvinnu við fræðslusvið Biskupsstofu.

e. Kirkjumiðstöðvar
Þar sem starfsræktar eru kirkjumiðstöðvar geta þær með samþykki héraðsfunda og eða sókna tekið að sér einstaka fræðsluverkefni svo sem barnastarf á sumrin, skipuleggja fermingarbarnamót og fræðslu fullorðinna á svæðinu.
Í Skálholti verði hugað að uppbyggingu miðstöðvar fyrir fræðslu og þjálfun starfsfólks,
hagnýtt nám djákna- og guðfræðinema, og símenntun presta og djákna, allt eins og við verður komið.

f. Fræðslusvið Biskupsstofu – fræðsluþing
Fræðslusvið Biskupsstofu hefur það hlutverk að fylgja eftir fræðslustefnu Þjóðkirkjunnar í umboði biskups Íslands.

Fræðslusvið Biskupsstofu skiptist í eftirfarandi fimm megin ábyrgðarsvið:
1. Barnafræðslu – foreldrafræðslu
2. Fermingarfræðslu
3. Unglingastarf – fræðslu fyrir unglinga og ungt fólk
4. Fræðslu fullorðinna (Leikmannaskólinn)
5. Starfsmannaþjálfun kirkjunnar
Efnisgerð, menntun leiðtoga og starfsfólks Þjóðkirkjunnar verði fyrst og fremst á
ábyrgð fræðslusviðs Biskupsstofu.

Á vegum fræðslusviðs er reglulega boðið til funda þar sem lagt er mat á fræðslustarfið á viðkomandi svæði.

Á fjögurra ára fresti skal boða til fræðsluþings kirkjunnar, þar sem lagt skal mat á fræðslustefnu Þjóðkirkjunnar innihald og framkvæmd, hvern þátt þess, svo og á það starf sem unnið er í einstaka starfseiningum kirkjunnar er sinna fræðslustarfi.

V. Kafli: Gildistaka

Endurskoðuð fræðslustefna þjóðkirkjunnar taki gildi 1. janúar 2014.